10 اردیبهشت 1396 - ساعت : 9:45
علي توللي
فلوشيپ تخصصي چشم پزشک (شبکيه)
فارس - شيراز
دکتر علي توللي

مصطفي فقهي
فلوشيپ تخصصي چشم پزشک (شبکيه)
خوزستان - اهواز
دکتر مصطفي فقهي

علي جان نعمتي
فلوشيپ تخصصي چشم پزشک (شبکيه)
فارس - شيراز
دکتر علي جان نعمتي

رضا عظيمي
فوق تخصص چشم پزشک (شبکيه)
تهران - تهران
دکتر رضا عظيمي

آرمان مولا زاده
فوق تخصص چشم پزشک (شبکيه)
فارس - شيراز
دکتر آرمان مولا زاده

مجيد ابريشمي
فلوشيپ تخصصي چشم پزشک (شبکيه)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مجيد ابريشمي
لیست پزشکان چشم پزشک (شبکيه) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم