خوزستان، آبادان،

احمد آباد، ابتدای 7 اصلی، درمانگاه شبانه روزی دکتر طوقی، طبقه دوم

تلفن مطب : 06153330206