آدرس و شماره تلفن مطب دکتر فرید فریدونی متخصص داخلی

خوزستان، رامهرمز،
درمانگاه بیمارستان امام

تلفن مطب : 43522343