بیوگرافی دکتر میترا حکیم شوشتری

من در حال حاضر عضو هیئت علمی ( دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم.
توصیه می کنم با مراجعه به سایت فرزندپروری موفق به ادرس www.spg2014.com
پاسخ بسیاری از سوالات خود را بگیرید.