وضعیت های چهار گانه در روابط افراد

وضعیت1- من خوب نیستم شما خوب هستید

وضعیت2-  من خوب نیستم شما خوب نیستید

وضعیت3- من خوب هستم شما خوب نیستید 

وضعیت4-من خوب هستم شما خوب هستید

3 اردیبهشت 1398 - 15:15
بازدید ها: 239