مازندران، بابل،
جنب بیمارستان بهشتی-ساختمان رضا

تلفن مطب : 09016141972 -01132289111