آدرس و شماره تلفن مطب دکتر محمد صادق معلم زاده دکترا پزشکی عمومی

گیلان، رشت،
-

تلفن مطب : 09113403214