اصفهان، اصفهان،

خیابان شمس آبادی، جنب بیمارستان سینا، بن بست شهریار (شماره 33)، ساختمان مجید، واحد 37

تلفن مطب : 0٩١٣٩١٢٢٠٨٠


دکتراي حرفه اي پزشکي - دکتراي حرفه اي طب سوزني

www.tebsuzani.com