چک لیستها وسیله تسویه حساب مدیران سطوح مختلف باافرادی شده که علی رغم علم وتجربه ومهارت وصلاحیت بیشترجزوپرسنل تحت مدیریت ایشان قرارداده شده اندحتی بعضی ازاین پرسنل ازنظرسنی هم بالاترازمدیرخودهستند.

هرروزچک لیستهای غلط جدیدترجایگزین چک لیست های غلط قدیمی ترمیشوند.این موضوع درموردبرخی دستورالعملهانیزبه همین شکل است.

مدیران اشراف برکارخودندارند

دانشگاههابرسرقراردادهاباقی نیستندوبه نظرمیرسددرپرداختهاتقلب میکنند.

اگرکلیه مدیران ازسطوح کلان تاسطح مراکزوشبکه های بهداشت ازپزشکان انتخاب شوندحتی اگرتسویه حساب هاکمترنشودلااقل راندمان کاری وسطح علمی وتجربه افرادبالاترمیرودوپاسخ های به واحدهای برون بخشی ازصحت علمی فنی تجربی لازم برخوردارمیشودودردسرسازی های این واحدهاومردم کمترمیشودزیرابه حقیقت بیشترنزدیک میشوند.همچنین درواحدهای درون بخشی نیزحقایق بیشتروبهتردیده خواهندشدوپرسنل کمترگمراه خواهندماند

17 بهمن 1396 - 17:51
بازدید ها: 469

 به نام خدا

انسانهاقربانی نادانی های همدیگرند.ازآنجاکه اشتباهات قوانین ومدیریت(انتخاب  مدیرواجرائیات وی)مربوطندبانقص(اشتباهات)محتوی متون لذا
21 مرداد 1396 - 19:46
بازدید ها: 795
نویسنده امیدواراست مخاطبین ازتوقف های کوتاه یاچندماهه دراضافه شدن مطالب دربخش اشتباهات متون قوانین ومدیریت پزشکی وآموزش وپرورش خسته نشده وبحث منجربه اصلاح مجموعه های طب وحکومت رادرطول سال های نگارش آن که وظیفه ای ازسوی خداوندبرای نویسنده است دنبال کنند.
درادامه به احتمال قوی ازادامه سئوالات درابتدای بحث دست کشیده وبه ارائه مطالب مشغول خواهیم شد.
بایداضافه کردکه تواتروتوالی ارائه این مطالب متاثرازنابسامانی های موجوددرجوامع وحکومتهاست.
۱۵بهمن1396
15 بهمن 1396 - 9:25
بازدید ها: 528