فارس، شیراز،

معالی آباد، بین دوستان و پزشکان، ساختمان اوتانا 1

تلفن مطب : 36341219 - 36340510