بیوگرافی دکتر سعید سلیمان میگونی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

 • متولد 1355
 • تحصیل در رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1381-1374
 • ریاست اورژانس  لشکر 88 زاهدان 1383-1381
 • دوره MPH دانشگاه تهران 1384-1383
 • تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1387-1383
 • پزشک متخصص عفونی بیمارستان 557 همدان 1389-1387
 • پزشک متخصص عفونی بیمارستان خانواده 1389 تا کنون
 • مدیر پژوهش اداره بهداشت و درمان نزاجا از 1389 تا 1391
 • معاون آموزش و پژوهش بیمارستان خانواده از 1391 تا 1393
 • معاون آموزش و پژوهش اداره بهداشت و درمان نزاجا از 1393 تا 1396
 • مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی آجا 1396
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش از 1395 تا کنون
 • سردبیر علمی فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم از 1389 تا کنون
 • صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران از 1397