آدرس و شماره تلفن دکتر مینا سلیمی دکترای حرفه ای دندانپزشک شیراز

فارس، شیراز،

بلوار جمهوری

تلفن مطب : 09027117044