بیوگرافی دکتر بهزاد تریوه متخصص روان درمانی و روانشناس بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان