گلستان، گرگان،

خیابان ولیعصر، عدالت 15، ساختمان پزشکان ایرانیان

تلفن مطب : 01732327571


بورد تخصصي از دانشگاه علوم پزشکي تهران، بيمارستان فارابي

عضو هيات علمي دانشگاه علوم‌پزشکي گلستان