اصفهان، اصفهان،

اصفهان - آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما اصفهان خیابان شریعتی غربی

تلفن مطب : 09137216113