خوزستان، اهواز،

خیابان 24 متری - بیمارستان امام - كلینیك تخصصی

تلفن مطب : 09120321006