آدرس و شماره تلفن مطب دکتر زینب هدایتی کارشناس مامایی

مازندران، قائم شهر،

قائمشهر- خ بابل کوی دستوریان ساختمان تندیس مرکز رویان


تلفن مطب : 42206669-011