لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آکرومگالی - Acromegaly
نام های دیگر: درشت‌ پايانکي، غول‌پيکري
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

در پزشکي بزرگي غيرعادي بخش‌هاي پاياني بدن مانند بيني و آرواره و انگشتان دست و پا را دُرُشت‌پايانَکي (Acromegaly) مي‌گويند.
اين سندرم زماني رخ مي‌دهد که غده هيپوفيز پس از بسته‌شدن صفحه رشد (صفحه اپي‌فيزي) هورمون رشد (hGH) بيش از اندازه توليد کند.
چندين اختلال گوناگون ممکن است باعث شود تا غده هيپوفيز اين حالت را ايجاد کند ولي معمولاً يک تومور هورمون رشد که از سلول‌هاي ويژه‌اي مشتق مي‌شود باعث آن است. اين سلول‌هاي ويژه معمولاً تومورهاي خوش‌خيمي به نام آدنوم هستند.
درشت‌پايانکي بيشتر در سنين ميانسالي خود را نشان مي‌دهد. بيماري درشت‌پايانکي را معمولاً با غول‌پيکري در ارتباط مي‌دانند.

علائم

بزرگي غيرعادي بخش‌هاي پاياني بدن مانند بيني و آرواره و انگشتان دست و پا

درمان

مراجعه به پزشک