خوزستان، بهبهان،

خیابان شهید پیروز - مجتمع پزشکی ابن سینا (جنب آزمایشگاه دکتر توانایی)

تلفن مطب : 061-52830566


پذيرش بيمار شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر ساعت ۱۶-۲۲