دكتر پویان علوی نژاد دارای مدرك بین المللی آرتروسكوپی و آرتروپلاستی زانو بوده و در زمینه ترمیم رباطهای صلیبی و مینیسكهای زانو به روش آرتروسكوپی  و تعویض مفاصل زانو و لگن فعالیت می کنند.
30 آبان 1396 - 18:33
بازدید ها: 608