تهران، تهران،

بیمارستان رسول اکرم

تلفن مطب : 09192940068


اقاي دکتر فريدکاظمي،جراح مغزواعصاب بخش گامانايف،استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران،فلوشيپ راديوسرجري از سوئد