بیوگرافی دکتر آرش مجلسی کارشناس ارتوپدی فنی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران (IUMS) 

15 سال سابقه کلینیکال در تهران و همدان 

خدمات اختصاصی جهت کلیه مشکلات کف پا 

طراحی اختصاصی کفش طبی کفی طبی صندل طبی

خار پاشنه

صافی کف پا

درد پاشنه و کف پا 

چرخش مچ پا 

زانوی ضربدری

زانوی پرانتزی 

کوتاهی اندام ها 

راه رفتن رو به داخل 

مشکلات راه رفتن کودکان