فارس، شیراز،

بلوار جمهوری

تلفن مطب : 09027117044