خوزستان، اهواز،

كیانپارس، خیابان 15 غربی، فاز یك، مجتمع پزشكی ایرانپارس، طبقه 3

تلفن مطب : 33389710