خوزستان، ماهشهر،
خیابان منتظری، روبروی داروخانه دکتر راسخ، جنب آزمایشگاه دکتر پالیزیان، مطب دکتر مــهــیـــن سیاحی
(قـــارونـــی)

تلفن مطب : 06152336439 - 06152326253