آدرس و شماره تلفن سعیده سعیدی کارشناس کاردرمانی کرمانشاه

کرمانشاه، کرمانشاه،

ابتدای بلوار طاقبستان، بعد از پل لب آب، بین کوچه 103 و 104، بعد از پل لب آب، کاردرمانی تبسم

تلفن مطب : 34293740