قم، قم،

 باجک - خیابان بیطرفان - بعد از کوچه4 - مرکز امید فردا

تلفن مطب : 025-37502645