مازندران، نور،

بلوار امام خمینی - جنب بیمارستان امام خمینی نور - ساختمان آسمان - طبقه چهارم

تلفن مطب : 011-44470270