مازندران، ساری،

خیابان قارن، مجتمع پزشكی قو، مركز گفتاردرمانی كلام

تلفن مطب : 01133320470