خوزستان، اهواز،

کیان پارس - خیابان الهام شرقی - ساختمان الهام - پ18- طبقه6-  فیزیوتراپی آریا

تلفن مطب : 09166166352