قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

32
61
خانــم

دکترپستان؟

افزایش اکوی پارانشیم بانواحی هیپواکودربین انهابه طورپراکنده درهردوپستان مطرح کننده(BenignBreastF.c.c)مشهودبود..پستان چپ یک Massهیپواکوبه ابعاد3*6میلیمترمشاهده شد
درحاشیه ارئول اتساع داکت های شیری دیده شد
ضخامت پوست نرمال میباشد
دربررسی ازاگزیلاری هردوطرف شواهدی دال برmassواثرفشاری مشهودنبود
B=lll

تصویر برای شما قابل نمایش نیست

4 پـاسـخ


بازدید : 22 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص جراحي پستان در تهران

تخصص های پربازدید

دکتر گوارش در تهران
متخصص زنان و زایمان
متخصص ارتوپد
متخصص پوست، مو و زیبایی