لیست آزمایشگاههای بندرعباس

آدرس و تلفن آزمایشگاه های بندرعباس

بهترین آزمایشگاه های بندرعباس

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بندرعباس
بندرعباس
دکتر رضا تحریریان

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1133
بندرعباس
بدون تصویر

دکتر پروانه حکیمی فر متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
24
بندرعباس
دکتر الهام کاظمی جهرمی

دکتر الهام کاظمی جهرمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
25
بندرعباس
دکتر سید عبداله موسوی

دکتر سید عبداله موسوی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
21
بندرعباس
بدون تصویر

دکتر زهره جعفریان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
21
بندرعباس
دکتر محمود محمدی

دکتر محمود محمدی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
20
بندرعباس
دکتر محمود خیاطیان

دکتر محمود خیاطیان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
21
بندرعباس
دکتر محسن دهقانی

دکتر محسن دهقانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
19
بندرعباس
دکتر فرهاد خرمی

دکتر فرهاد خرمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
18
لیست پزشکان بندرعباس بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر