لیست آزمایشگاههای بندرعباس

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بندرعباس
بندرعباس
دکتر رضا تحریریان آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1178
بندرعباس
:(

دکتر پروانه حکیمی فر متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
51
بندرعباس
دکتر الهام کاظمی جهرمی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر الهام کاظمی جهرمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
51
بندرعباس
دکتر فرهاد خرمی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فرهاد خرمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
53
بندرعباس
دکتر محمود خیاطیان علوم آزمایشگاهی

دکتر محمود خیاطیان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
49
بندرعباس
:(

دکتر زهره جعفریان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
48
بندرعباس
دکتر سید عبداله موسوی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید عبداله موسوی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
43
بندرعباس
دکتر محمود محمدی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمود محمدی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
45
بندرعباس
دکتر محسن دهقانی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محسن دهقانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
40
لیست پزشکان بندرعباس بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر