3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:9
سيد علي آذين
متخصص پزشکي اجتماعي
تهران - تهران
دکتر سيد علي آذين

عليرضا تيمور زاده
دکترا پزشکي اجتماعي
  -  
دکتر عليرضا تيمور زاده

محمدهادي سوداگر
متخصص پزشکي اجتماعي
فارس - شيراز
دکتر محمدهادي سوداگر

حبيب اله مدينه
دکترا پزشکي اجتماعي
-
دکتر حبيب اله مدينه
لیست پزشکان پزشکي اجتماعي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم