3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:13
نصر اله استاديان
فوق تخصص جراح کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر نصر اله استاديان

مسعود ناظم
فوق تخصص جراح کودکان
اصفهان - اصفهان
دکتر مسعود ناظم

سعيد اصلان آبادي
فوق تخصص جراح کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سعيد اصلان آبادي

علي بهادر
فوق تخصص جراح کودکان
فارس - شيراز
دکتر علي بهادر

احمد خالق نژاد طبري
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر احمد خالق نژاد طبري

عباس هادي پور
متخصص جراح کودکان
مازندران - بابل
دکتر عباس هادي پور

داود بادبرين
فوق تخصص جراح کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر داود بادبرين

هوشنگ پورنگ
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر هوشنگ پورنگ

بابک مير سلطاني
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر بابک مير سلطاني

پيروز فرهود
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر پيروز فرهود

مهدي کلانتري
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر مهدي کلانتري

جعفر کورانلو
فوق تخصص جراح کودکان
تهران - تهران
دکتر جعفر کورانلو
لیست پزشکان جراح کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم