4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:6
مهرداد برکتين
متخصص دندانپزشکي ترميمي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرداد برکتين

مهدي دانشپوي
متخصص دندانپزشکي ترميمي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي دانشپوي

محسن پورحقيقي
متخصص دندانپزشکي ترميمي
تهران - تهران
دکتر محسن پورحقيقي

عبدالامير مطوريان پور
متخصص دندانپزشکي ترميمي
تهران - تهران
دکتر عبدالامير مطوريان پور

وجيهه ايزدي خواه
متخصص دندانپزشکي ترميمي
اصفهان - اصفهان
دکتر وجيهه ايزدي خواه

فاطمه پور نقي آذر
متخصص دندانپزشکي ترميمي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فاطمه پور نقي آذر

مريم حوري زاد گنج کار
متخصص دندانپزشکي ترميمي
تهران - تهران
دکتر مريم حوري زاد گنج کار

فرحناز ارباب زاده زواره
متخصص دندانپزشکي ترميمي
  -  
دکتر فرحناز ارباب زاده زواره

الميرا جعفري نويمي پور
متخصص دندانپزشکي ترميمي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر الميرا جعفري نويمي پور
لیست پزشکان دندانپزشکي ترميمي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم