خوزستان، آبادان،

خیابان امیری، فرعی12(کوچه برق)، روبروی متروپل، بعد از مطب دکتر نجفی ،طبقه همکف دکتر غفاری

تلفن مطب : 061_53227372