کرمانشاه،  کرمانشاه،

خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، خیابان موید، روبروی آزمایشگاه پارس، پلاک 14، فیزیوتراپی ایران مهر

تلفن مطب : 08337222489 - 08337227589