آدرس و شماره تلفن محمد باقر کردرستمی کارشناس ارتوپدی فنی (ارتز و پروتز) ساری

مازندران، ساری،

اواسط خیابان قارن - روبروی داروخانه دکتر مفتاحی - کوچه قارن 8

تلفن مطب : 011-33327656