مازندران، قائم شهر،

قائمشهر- خ بابل کوی دستوریان ساختمان تندیس مرکز رویان

تلفن مطب : 42206669-011