دکتر بیماریهای عفونی و گرمسیری در بیمارستان بهارلو

تهران

دکتر علی اصغر باقرزاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیمارستان بهارلو
تهران

دکتر محبوبه علیزاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیمارستان بهارلو

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است