لیست پزشکان متخصص جراح عمومی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر سام مسلمی جراح عمومی

دکتر سام مسلمی متخصص جراح عمومی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر بهار محجوبی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
38117
تهران
دکتر لعبت گرانپایه جراح عمومی

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی
29999
تهران
دکتر سعید درخشانی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
21277
تهران
دکتر منصور یزدان بد جراح عمومی

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی
14935
تهران
دکتر محمد شیرخدا جراح عمومی

دکتر محمد شیرخدا متخصص جراح عمومی
15182
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
15194
تهران
:(

دکتر روبیک به بو فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
13655
تهران
دکتر آزاده جولایی جراح عمومی

دکتر آزاده جولایی متخصص جراح عمومی
13291
تهران
دکتر ناهید نفیسی جراحی پستان

دکتر ناهید نفیسی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان
12398
تهران
دکتر منصوره اخگری جراح عمومی

دکتر منصوره اخگری متخصص جراح عمومی
10833
تهران
دکتر هادی احمدی آملی جراح عمومی

دکتر هادی احمدی آملی متخصص جراح عمومی
10832
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر