لیست پزشکان متخصص جراح عمومی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر سام مسلمی جراح عمومی

دکتر سام مسلمی متخصص جراح عمومی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر بهار محجوبی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
40078
تهران
دکتر لعبت گرانپایه جراح عمومی

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی
32806
تهران
دکتر سعید درخشانی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
23249
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
16952
تهران
دکتر محمد شیرخدا جراحی سرطان

دکتر محمد شیرخدا فلوشیپ تخصصی جراحی سرطان
16646
تهران
دکتر منصور یزدان بد جراح عمومی

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی
15939
تهران
:(

دکتر روبیک به بو فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
15424
تهران
دکتر آزاده جولایی جراح عمومی

دکتر آزاده جولایی متخصص جراح عمومی
15237
تهران
دکتر ناهید نفیسی جراحی پستان

دکتر ناهید نفیسی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان
14689
تهران
دکتر هادی احمدی آملی جراح عمومی

دکتر هادی احمدی آملی متخصص جراح عمومی
12410
تهران
دکتر منصوره اخگری جراح عمومی

دکتر منصوره اخگری متخصص جراح عمومی
11889
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر