7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:43
حشمت اله شهبازيان
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر حشمت اله شهبازيان

علي قرباني
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر علي قرباني

محمدرضا گنجي
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمدرضا گنجي

شهرزاد عصاره
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر شهرزاد عصاره

محمود رضا زارعي
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمود رضا زارعي

مهران حلبيان
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر مهران حلبيان

يوسف عطايي پور
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر يوسف عطايي پور

مسيح نقيبي
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مسيح نقيبي

آرش کردي
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
قزوين - قزوين
دکتر آرش کردي

محمدرضا عمراني
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محمدرضا عمراني

ميترا مهدوي مزده
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر ميترا مهدوي مزده

داريوش رئيسي
فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش رئيسي
لیست پزشکان بيماريهاي کلیه بالغين (نفرولوژي) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم