6 خرداد 1396 - ساعت : 22:5

دکتر حشمت اله شهبازيان

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر حشمت اله شهبازيان

دکتر علي قرباني

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر علي قرباني

دکتر محمدرضا گنجي

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمدرضا گنجي

دکتر شهرزاد عصاره

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

تهران - تهران
دکتر شهرزاد عصاره

دکتر محمود رضا زارعي

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمود رضا زارعي

دکتر مهران حلبيان

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

اصفهان - اصفهان
دکتر مهران حلبيان

دکتر يوسف عطايي پور

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

تهران - تهران
دکتر يوسف عطايي پور

دکتر آرش کردي

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

قزوين - قزوين
دکتر آرش کردي

دکتر مسيح نقيبي

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر مسيح نقيبي

دکتر محمدرضا عمراني

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر محمدرضا عمراني

دکتر ميترا مهدوي مزده

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

تهران - تهران
دکتر ميترا مهدوي مزده

دکتر داريوش رئيسي

فوق تخصص بيماريهاي کليه بالغين (نفرولوژي)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش رئيسي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بيماريهاي کلیه بالغين (نفرولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم