لیست پزشکان متخصص جراح عمومی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر سام مسلمی جراح عمومی

دکتر سام مسلمی متخصص جراح عمومی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر بهار محجوبی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
39190
تهران
دکتر لعبت گرانپایه جراح عمومی

دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی
31884
اصفهان
دکتر علیرضا مهاجری جراح عمومی

دکتر علیرضا مهاجری متخصص جراح عمومی
29011
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
22892
تهران
دکتر سعید درخشانی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
22422
اهواز
دکتر عبدالرضا آرمن جراح عمومی

دکتر عبدالرضا آرمن متخصص جراح عمومی
22451
اهواز
دکتر فرامرز پازیار جراح عمومی

دکتر فرامرز پازیار متخصص جراح عمومی
20683
اهواز
دکتر مهین نقیب زاده جراح عمومی

دکتر مهین نقیب زاده متخصص جراح عمومی
19540
تهران
دکتر محمد شیرخدا جراحی سرطان

دکتر محمد شیرخدا فلوشیپ تخصصی جراحی سرطان
16023
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
16123
تهران
دکتر منصور یزدان بد جراح عمومی

دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی
15483
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص