لیست دکتر جراح عمومی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر سام مسلمی جراح عمومی
دکتر سام مسلمی متخصص جراح عمومی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر بهار محجوبی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
41461
تهران
دکتر لعبت گرانپایه جراح عمومی
دکتر لعبت گرانپایه متخصص جراح عمومی
34182
اصفهان
دکتر علیرضا مهاجری جراح عمومی
دکتر علیرضا مهاجری متخصص جراح عمومی
31872
تبریز
دکتر وحید منتظری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
25312
تهران
دکتر سعید درخشانی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
24556
اهواز
دکتر عبدالرضا آرمن جراح عمومی
دکتر عبدالرضا آرمن متخصص جراح عمومی
24393
اهواز
دکتر فرامرز پازیار جراح عمومی
دکتر فرامرز پازیار متخصص جراح عمومی
23025
اهواز
دکتر مهین نقیب زاده جراح عمومی
دکتر مهین نقیب زاده متخصص جراح عمومی
22334
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
18235
تهران
دکتر محمد شیرخدا جراحی سرطان
دکتر محمد شیرخدا فلوشیپ تخصصی جراحی سرطان
17927
تهران
دکتر منصور یزدان بد جراح عمومی
دکتر منصور یزدان بد متخصص جراح عمومی
16750

لیست پزشکان جراح عمومی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید