لیست پزشکان متخصص جراح عمومی شهرکرد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان شهرکرد
شهرکرد
دکتر رستم اسفندیار بختیاری جراح عمومی

دکتر رستم اسفندیار بختیاری متخصص جراح عمومی
610
شهرکرد
دکتر فرخنده شریفی فرادنبه جراح عمومی

دکتر فرخنده شریفی فرادنبه متخصص جراح عمومی
203
شهرکرد
دکتر حشمت اله قربانی جراح عمومی

دکتر حشمت اله قربانی متخصص جراح عمومی
179
شهرکرد
دکتر فرامرز صدق آذر جراح عمومی

دکتر فرامرز صدق آذر متخصص جراح عمومی
166
شهرکرد
دکتر محمد مؤذنی بیستگانی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر محمد مؤذنی بیستگانی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
25
لیست پزشکان شهرکرد بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر