لیست پزشکان متخصص جراح عمومی رشت

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان رشت
رشت
دکتر سهیلا علی زاده صفت جراح عمومی

دکتر سهیلا علی زاده صفت متخصص جراح عمومی
11122
رشت
دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد جراح عمومی

دکتر محمد صادق اسماعیلی دلشاد متخصص جراح عمومی
1806
رشت
دکتر هدایت ریاضی جراح عمومی

دکتر هدایت ریاضی متخصص جراح عمومی
1773
رشت
دکتر مژگان نبات زاده کلشن جراحی پستان

دکتر مژگان نبات زاده کلشن فلوشیپ تخصصی جراحی پستان
1273
رشت
دکتر فرامین محسنی جراح عمومی

دکتر فرامین محسنی متخصص جراح عمومی
1230
رشت
دکتر حسین حسین زاده اصل جراح عمومی

دکتر حسین حسین زاده اصل متخصص جراح عمومی
872
رشت
دکتر حسین محمدی نیکوی پاسخی جراح عمومی

دکتر حسین محمدی نیکوی پاسخی متخصص جراح عمومی
835
رشت
دکتر منوچهر آقاجان زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر منوچهر آقاجان زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
677
رشت
دکتر حسین قدیری جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر حسین قدیری فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
577
رشت
دکتر سیده ستاره رودباری جراح عمومی

دکتر سیده ستاره رودباری متخصص جراح عمومی
466
رشت
دکتر محمدرضا عسگری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر محمدرضا عسگری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
406
رشت
دکتر ایمان امیری جراح عمومی

دکتر ایمان امیری متخصص جراح عمومی
389
لیست پزشکان رشت بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر