لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان بيماريهاي عفوني و گرمسيري بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر مينو محرز

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر مينو محرز

دکتر داود يادگاري نيا

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر داود يادگاري نيا

دکتر نعمت اله جنيدي جعفري

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر نعمت اله جنيدي جعفري

دکتر حسين پهلوان زاده

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر حسين پهلوان زاده

دکتر حسن نوبري

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر حسن نوبري

دکتر امير رضا خليقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

خراسان رضوي - مشهد
دکتر امير رضا خليقي

دکتر مازيار پارسا

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر مازيار پارسا

دکتر بهرام زاهدي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر بهرام زاهدي

دکتر محمود سعيدي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر محمود سعيدي

دکتر علي صادقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

آذربايجان غربي - اروميه
دکتر علي صادقي

دکتر سيد رحيم عادل برخوردار

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد رحيم عادل برخوردار

دکتر محبوبه حاجي عبدالباقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

تهران - تهران
دکتر محبوبه حاجي عبدالباقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم