لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراحي دهان وفک و صورت بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر اميد قاسم زاده

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

خوزستان - اهواز
دکتر اميد قاسم زاده

دکتر حسين حيدر

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

تهران - تهران
دکتر حسين حيدر

دکتر کوروش طاهري طالش

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر کوروش طاهري طالش

دکتر رضا خورشيدي خياوي

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا خورشيدي خياوي

دکتر صلاح الدين زاهدي

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

آذربايجان غربي - اروميه
دکتر صلاح الدين زاهدي

دکتر فرزين سرکارات

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

تهران - تهران
دکتر فرزين سرکارات

دکتر محمد قصاب زاده نائيني

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

خوزستان - اهواز
دکتر محمد قصاب زاده نائيني

دکتر علي محمد اعرابي

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

فارس - شيراز
دکتر علي محمد اعرابي

دکتر پدارم نميرانيان

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

تهران - تهران
دکتر پدارم نميرانيان

دکتر عليرضا عليخاني

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

گلستان - گرگان
دکتر عليرضا عليخاني

دکتر شهرام شريف زاده قزويني

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

تهران - تهران
دکتر شهرام شريف زاده قزويني

دکتر بهنام خرمي

متخصص جراحي دهان وفک و صورت

اصفهان - اصفهان
دکتر بهنام خرمي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم