مراکز شنوایی سنجی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
ارومیه
دکتر احمد بخت آور شنوایی سنجی
احمد بخت آور کارشناس شنوایی سنجی
پزشک پیشنهادی
اهواز
دکتر احسان صداقت شنوایی سنجی
احسان صداقت کارشناس شنوایی سنجی
5538
تهران
دکتر نیما رضازاده شنوایی سنجی
دکتر نیما رضازاده دکترای تخصصی شنوایی سنجی
2015
اهواز
دکتر مجید کریمی شنوایی سنجی
مجید کریمی کارشناس شنوایی سنجی
2187
مهاباد
دکتر محمدصادق عبدالهی شنوایی سنجی
محمدصادق عبدالهی کارشناس ارشد شنوایی سنجی
1438
تهران
دکتر فرزانه ضمیری عبدالهی شنوایی سنجی
دکتر فرزانه ضمیری عبدالهی دکترای تخصصی شنوایی سنجی
1264
تهران
:)
گلناز مرادی پور کارشناس شنوایی سنجی
1063
دکتر سیده فاطمه میرقائمی  
سیده فاطمه میرقائمی کارشناس  
1004
تهران
دکتر جبار مخدومی شربیانی شنوایی سنجی
جبار مخدومی شربیانی کارشناس شنوایی سنجی
913
اهواز
دکتر ستاره صمدی شنوایی سنجی
ستاره صمدی کارشناس شنوایی سنجی
722
قم
:)
محمدمهدی شمسی کارشناس شنوایی سنجی
603
  
:)
اشرف السادات مومنی عراقی کارشناس شنوایی سنجی
580

لیست پزشکان شنوایی سنجی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید