لیست پزشکان متخصص شنوایی سنجی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر احمد بخت آور شنوایی سنجی

احمد بخت آور کارشناس شنوایی سنجی
پزشک پیشنهادی
ارومیه
دکتر اکبر حبیبی شنوایی سنجی

اکبر حبیبی کارشناس شنوایی سنجی
127
ارومیه
دکتر رضا منثوری شنوایی سنجی

رضا منثوری کارشناس شنوایی سنجی
121
ارومیه
دکتر لیلا حسین نژاد شنوایی سنجی

لیلا حسین نژاد کارشناس شنوایی سنجی
116
ارومیه
دکتر سمیع یوسفی شنوایی سنجی

سمیع یوسفی کارشناس شنوایی سنجی
117
ارومیه
دکتر مسعود قنبربیگی طاهری شنوایی سنجی

مسعود قنبربیگی طاهری کارشناس ارشد شنوایی سنجی
156
ارومیه
دکتر جابر نوید شنوایی سنجی

جابر نوید کارشناس شنوایی سنجی
101
ارومیه
دکتر مهسا تارویردی زاده شنوایی سنجی

مهسا تارویردی زاده کارشناس شنوایی سنجی
92
ارومیه
دکتر بهنام تیموری جلبری شنوایی سنجی

بهنام تیموری جلبری کارشناس شنوایی سنجی
103
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان شنوایی سنجی بر حسب شهر