لیست آدرس مطب پزشکان شنوایی سنجی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر اکبر حبیبی کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
31

دکتر سمیع یوسفی کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
26

دکتر رضا منثوری کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
29

دکتر لیلا حسین نژاد کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
26

دکتر جابر نوید کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
25

دکتر مهسا تارویردی زاده کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
22

دکتر بهنام تیموری جلبری کارشناس شنوایی سنجی در ارومیه
22

دکتر مسعود قنبربیگی طاهری کارشناس ارشد شنوایی سنجی در ارومیه
22
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان شنوايي سنجي بر حسب شهر