لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
17144
ارومیه
دکتر شاهین مهین مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر شاهین مهین متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
15078
ارومیه
:(

دکتر محمدرضا اللهیاری ثانی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2883
ارومیه
دکتر ابوالفضل صرصرشاهی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر ابوالفضل صرصرشاهی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1348
ارومیه
دکتر حمید اشرفی حیدرلو مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حمید اشرفی حیدرلو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
749
ارومیه
:(

دکتر سورنا نظرباغی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
738
ارومیه
دکتر حمید غنی زاده مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حمید غنی زاده متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
536
ارومیه
دکتر آرش موسی الرضایی اقدم مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر آرش موسی الرضایی اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
612
ارومیه
دکتر منوچهر معتمدیان مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر منوچهر معتمدیان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
195
ارومیه
دکتر خالید باپیری مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر خالید باپیری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
137
ارومیه
دکتر ابراهیم فتح اله پور مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر ابراهیم فتح اله پور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
96
ارومیه
دکتر عسکر انتظاری مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر عسکر انتظاری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
72
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر